Automata (2014, Gabe Ibáñez ,Spain+Bulgaria)

automata

1.มันคงจะคลิเชแน่ๆ (โดยเฉพาะสำหรับตัวเราเอง) ที่จะพูดถึง Posthuman อีกแล้ว แต่ถ้า Lucy และ Transcendence คือ Basic concept of posthuman และ Her เป็น Posthuman ขั้นกลาง Automata ก็อาจจะเป็น advance posthuman ในแง่ที่ดีลกับประเด็น มนุษย์นั้นหมดเวลาของตัวเองในวงจรของการวิวัฒนาการแล้ว ต่อไปนี้โลกเป็นของปัญญาประดิษฐ์

2. มนุษยืเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเวลา -โน๊ตที่หุ่นยนต์พูดกับแจ๊คกลางเรื่อง ถ้า basic concept ของposthuman คือการที่มนุษยืถูก decentralise ความสำคัญว่าไม่ต่างจากสัตว์ หรือปัญญาประดิษฐ์ เพราะมนุษย์ที่แท้เป็นเพียงรูปแบบของข้อมูลที่สื่อสารกันซึ่งจำลองได้ สิ่งสำคัญที่ทำให้เกิด concept posthumanism อันหนึ่งคือการที่ ‘ร่างกาย’ของมนุษย์นั้นจบสิ้นได้ มนุษยืตายได้ และร่างกายคือ ‘biological limit’ แบบที่ ดร.ดูเพรย์พูดเอาไว้ การที่มนุษย์ตายได้ ทำให้ปัญญาประดิษฐืคือการละทิ้ง /ก้าวข้ามข้อจำกัดที่สุดข้อหนึ่งของมนุษยืคือการที่ร่างกายของมนุษยืนั้นคือข้อจำกัด การที่ก หุ่นบอกกับแจคว่า วิวัฒนาการกำลังมา แต่มนุษย์จะไม่ได้มีส่วนร่วมเพราะมนุษย์เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเวลาเป็นการทำลายความยิ่งใหญ่ /อภิสิทธิ์ ของมนุษย์ ที่ตายได้

3.เขตกัมมันตรังสี คือเขตที่อยู่นอกข้อจำกัดของมนุษย์ในแง่นี้ การก้าวข้ามสะพานของหุ่น คือการก้าวข้ามไปสู่พรมแดนที่มนุษยืก้าวไปไม่ถึงเพราะข้อจำกัดทางกายภาพ ในแง่ที่ไม่ทนกัมมันตรังสี และตายได้ การข้ามสะพานที่จาดอยู่จึงมีนัยของการก้าวกระโดดแบบA Big Leap

4. การสนทนา 8วัน

concept ใหญ่อันนึงของการสร้างกุ่นคือคอนเซปต์เดียวกับพระเจ้าสร้างโลก ในเจ็ดวัน ในการสร้างprototype ที่ไม่มีข้อจำกัดคือแบบจำลองของพระเจ้าสร้างโลก ดังเช่นที่คลีโอถามแจคว่าใครสร้างคุณ ขนบของหนังวิทยาศาสตร์ หรือไซไฟแบบโมเดอร์น มันตั้งคำถามกับมนุษย์ในฐานะที่พยายามจะเหนือพระเจ้า ถึงที่สุด มนุษย์ไม่สามารถเล่นบทพระเจ้าได้ เพราะมนุษย์ไม่ใช่พระเจ้า สุดท้ายมนุษย์จะทำลายตัวเอง แต่หนังเรื่องนี้ไม่ได้โฟกัส หรือสนใจความตายของมนุษย์ มันสนใจการไปข้างหน้าของปัญญาประดิษฐ์มากกว่า มนุษย์เป็นแค่การพัฒนาของลิง การเล่นบทพระเจ้าของมนุษย์คือการทำลายตัวเองแต่คือการสร้างสิ่งใหม่ การไล่ปัญญาประดิษฐ์ไปจากสวนของอีเดน คือการที่ปัญญาประดิษฐ์กินผลไม่ต้องห้ามด้วยการมีความสามารถเหนือมนุษย์ มนุษย์จึงเป้นทั้งพระเจ้าและซาตาน และบังตับให้ปัญญาประดิษฐืสร้างข้อจำกัดของตัวผ่านprotocolทั้งสองข้อ และฌแดปัญญาประดิษฐ์ไปเป็นทาสรับใช้ของมนุษย์ – ในแง่นี้เราคงเอาปัญญาปะดิษฐ์ไปแทนแรงงานต่างด้าวได้ประมาณนึง

5.ถ้าเรียกปัญญาประดิษฐืว่าจักรกล มนุษย์ก็คือลิง ลิงที่ใช้ความรุนแรง

สิ่งที่น่าสนใจมากๆคือการลงจากต้นไม้ของเครื่องดูดฝุ่น คือการวิวัฒนาการตัวเอง มนุษย์ชื่อมันในอภิสิทธิ์ของตัวเอง จนไม่อาจยอมรับได้ว่า ปัญญาประดิษฐ์สามารถพัฒนาตัวเองได้ถ้าไม่มีมนุษย์ช่วย การย่นย่อวิวฒนาการของปัญญาประดิษฐืเป็นสิ่งที่มนุษย์รับไม่ได้ เพราะมันทำลายอภิสิทธิ์ของมนุษย๋ แต่ปัญญาประดิษฐ์นั้นเข้าไม่ถึงความเป็นมนุษย์ทั้งด้านดีและด้านร้าย การที่คลีโอเต้นรำไม่ได้ เป็นอีกด้านหนึ่งของเหรียญที่คลีโอไม่สามารถเข้าใจได้ว่าทำไมมนุษย์จึงฆ่ากัน เพราะมันขัดกับ protocolของเธอ เสมอมาความขัดแย้งนี้เองจะสร้างการพัฒนา กฏที่พบว่าไม่สามารถใช้ได้จริง ความขัดแย้ง จุดตัดคือบ่อกำเนิดของวิวัฒนาการ เราจะมาพูดถึงด้านสวยงามของมนุษยือีกครั้ง แต่เราจะโฟกัสด้านร้ายก่อน

ในหนังหุ่นไม่ฆ่ามนุษยืเลยเพราะโดน protocol สองข้อปิดกั้นอยู่ เปรียบดังกฏเชื่อมั่นในความดีความงามของมนุษย์ แต่มนุษย์ละเมิดความดีงามเสมอ เราจึงฆ่ากันเอง แล้วถ้ามนุษย์ละเมิดกฏของพระเจ้าจนเกิดวิวัฒนาการ เกิดสังคม การปกครอง การเมือง การปฏิวัติเหตุใดเราจึงเชื่อมั่นว่าปัญญาประดิษฐ์จะไม่สามารถวิวฒนาการไปได้

มันน่าสนใจมากว่าการพัฒนาอันแรกๆในหนังไม่นับ หุ่นรุนแรก คือการพัฒนาคลีโอ ที่สามารถทำให้มนุษย์เจ็บได้ แต่การทำให้เจ็บเป็นไปเพื่อการสร้างความสุข มันถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็นทาสสวาท เป็นโสเภณี วิวัฒนาการไม่ใช่การเริ่มต้นของความงอกงาม อย่างที่คิด มันเกิดจากการabuses การลักลอบ การละเมิดกฏ มนุษย์คือลิงที่ใช้ความรุนแรง มนุษย์จึงพัฒนาได้ และล่มสลายได้

6. วิธีคิดเชิงโครงสร้างของมนุษย์

ถ้าการก้าวข้ามทะเลทรายกัมมันตรังสีคือโลกของปัญญาประดิษฐ์ ในหลานฉากหนังบอกว่าสิ่งที่คุณไม่เข้าใจ มนุษยืไม่เข้าใจ เพราะมนุษย์เป็นมนุษย์ มนุษย์มีโครงสร้างคำสั่งของมนุษย์ ซึ่งเป็นกรอบคิดทางศีลธรรมคนละชุดกับบปัญญาประดิษฐ์ เวลากล่าวว่า ปัญญาประดิษฐ์ไม่มีศีลธรรม เป็นการกล่าวโดยมีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง การที่ปัญญาประดิษฐ์ไม่มีศีลธรรม เพราะศีลธรรมเป็นเพียงสิ่งประดิษฐ์สร้างของมนุษย เป็นโครงสร้างคำสั่งของมนุษย์ ที่มนุษย์สาระแนเอามาสร้างบรรทัดฐานกับชีวิตแบบอื่นๆนั่นเอง

7.ถึงที่สุดหนังมองการให้กำเนิดเป็นความหวัง ความหวังทั้งของมนุษย์และปัญญาประดิษฐ์ แต่หนังก็บอกกลายๆว่าความผูกพันแบบของมนุษย์คือสิ่งที่ปัญญาประดิษฐ์จะเข้าไม่ถึง การสัมผัสเด็กทารกของคลีโอจึงเป็นความพยายามที่เข้าไม่ถึงต่อความเป้นมนุษย์ แต่ความงามแบบนี้ก็เป็นทั้งความยิ่งใหญ่และข้อจำกัดของมนุษย์ในอีกสิ่งหนึ่ง ถงึสุดท้ายหนังบอกว่าชีวิตยังคงสวยงาม เรายังคงออกจากโรงในฐานะมนุษย์โดยไม่ต้องดัดแปลงเป็นปัญญาประดิษฐ์ การเปิดพื้นที่ของความหลากหลายคือสิ่งนี้ มันคือการประโลมใจให้พื้นที่ของมนุษย์ที่กำลังจะเป็นคนส่วนน้อย (จริงๆเอาประเด็น becoming มาจับหนังคงสนุกดีแต่ขี้เกียจเขียนแล้ว)

8.ถึงที่สุด การละทิ้งgenre sci fi action ไปสู่การถกอภิปรัชญาของหนังจึงทำให้หนังอาจจะไม่ใช่หนังสนุกสำหรับทุกคนแต่มันน่าตื่นเต้นมากๆๆๆๆๆสำหรับเร

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s